Reklamace

Odpovědnost za vady zboží a reklamace Zvoska

1.1. Podepsáním dodacího listu nebo faktury odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.

1.2. Odběratel je povinen při přejímce si zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při přejímce dodavateli oznámit, tzn. vady vyznačit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného zboží a přítomností vad potvrdí svým podpisem.

1.3. Za zjevné vady se považuje 1) rozmražené a nekvalitní zboží, 2) nesoulad množství oproti dodacímu listu, 3) dodání jiného než objednaného zboží 5) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží daného výrobku

1.4. Oznámení vad odběratel učiní podáním písemné zprávy o vadách obchodnímu zástupci dodavatele nebo dodavateli písemně nejpozději do 7 dnů od dodání zboží. Při reklamaci povinen uvést zákaznické číslo, druh reklamovaného zboží, množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu nebo faktury

1.5. Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí (zboží s expiraci do 7 dnů), musí však odběratel reklamovat nejpozději den následující po koupi, jinak jeho právo na uplatnění vad zboží zaniká.

1.6. Je-li na zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

1.7. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

1.8. K vyřízení reklamace se dostaví do 7 pracovních dnů k odběrateli obchodní zástupce dodavatele, nedohodnou-li se odběratel a dodavatel jinak.

1.9. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán obchodním zástupcem dodavatele zápis (reklamační protokol) s určením způsobu vyřízení reklamace.

1.10. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Při záměně zboží bude zboží vráceno vždy v originálním balení a kartonu.

1.11. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:

  • a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
  • b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl.
  • c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící-se věc
  • d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží – výprodej nebo doprodej
  • e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
  • f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

1.12. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 6.12. nebo čl. 6.13. obchodních podmínek zvolil.

1.13. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

1.14. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

  • a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b) odstranění vady opravou věci,
  • c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
  • d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

Tyto Odpovědnosti za vady zboží a reklamace jsou platné od 1.1. 2020 a jsou v souladu a návaznosti na Obchodní podmínky s platností od 1. 1. 2020