x
Zapomněli jste heslo?
Produkty

Domů > Obchodní podmínky Zvoska

Obchodní podmínky Zvoska

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") se uplatňují pouze při prodeji výrobků na internetovém obchodě na internetové adrese eshop.zvoska.cz (dále jen "e-shop"), který je provozován společností Zvoska s.r.o., se sídlem Červený dvůr 918/7, Krnov, IČO: 01575295, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56176 (dále jen "dodavatel").

Odběratelům, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen "odběratel").

Obchodní podmínky se stávají součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu a součástí Rámcové kupní smlouvy, je-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.

I. Uzavření kupní smlouvy

1.1. V e-shopu dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může poptávat. Prezentaci zboží v e-shopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zboží dává odběratel dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení dodavatele, které zboží bude dodáno co se do množství týče, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. Obchodních podmínek.

II. Objednání zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.

2.2. Odesláním objednávky zboží je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2.3. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Dodavatel potvrdí odběrateli vytvoření objednávky automatickým e-mailem. V dalším e-mailu potvrdí dodavatel odběrateli, které zboží má dodavatel aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail s potvrzením zboží, které dodavatel může dodat, je akceptací nabídky odběratele k uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele.

2.5. Dodavatel negarantuje trvalou dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a vždy mu bude nabídnuto náhradní zboží

2.6. Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a vždy mu bude jednání dodavatele vysvětleno a nabídnuto náhradní řešení.

2.7. Odběratel je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit až do potvrzení dodavatele o tom, které zboží může dodavatel dodat.

III. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách a v mobilní aplikaci jsou bez DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky odběratelem.

3.2. Odběratel se zavazuje uhradit cenu zboží v hotovosti přepravci při převzetí zboží, neníl-li mezi stranami v Rámcové kupní smlouvě (nebo jiné obchodní smlouvě) dohodnut jiný způsob platby týkající se objednávek, zboží z e-shopu nebo přes obchodního zástupce společnost Zvoska.

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží uvedených na eshopu.

3.5. Odběratel souhlasí s tím, že mu budou daňové doklady vystavovány a doručovány při převzetí zboží, řidičem společnosti Zvoska není-li tomu dohodnuto v rámcové smlouvě jinak.

IV. Dodání a převzetí zboží

4.1. Dodavatel dodá zboží vždy v den, který odběratel v e-shopu zvolil. V případě jakýchkoliv komplikací a podnětů k tomu, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu. Vždy nabídce dodavatele náhradní řešení pro odběratele

4.2. Místem dodání je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce. V případě, že zboží dopravuje odběrateli dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele předáním zboží odběrateli.

4.3. Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází převzetím zboží.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odběratel souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží ani do 3 pracovních dnů po lhůtě dodání.

VI. Dostupnost e-shopu

6.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

6.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu.

6.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost dodavatele podléhá dále dozoru Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

7.3. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Odběratel zasláním objednávky přes eshop nebo obchodního zástupce vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

7.4. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Copyright © 2021 ZVOSKA s.r.o. & XB-1 s.r.o.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.

Ok
Více o cookies zde